Achievements

Teacher Acheivement


Prof.Patekar Aishwary Namdeo

Patekar Sir Awards

Awards

1.Sahitya Acadami Yuva Purskar

2.Kavi Govind Purskar

3.Kavi Anand Jurvekar Purskar

4.Shabadangan Purskar

5.Pravin Bodke Smruti Purskar

6.Sanjay Kotambe Smruti Purskar

7.Yashwantrao Chavan Sahitya Purskar

8.Ra.na. Pawar Purskar

9.Sujata Pabrekar Smruti Purskar

10.Maharashtra Sahitya Parishad Purskar

11.Indira Sant Kavya Purskar

12.Shabdgandha Sahitya Purskar

13.Ankur Sahitya Purskar

14.Ga.Di.Ma.Sahitya Purskar

15.Keshar Bai Chahal Smruti Sahitya Purskar

Short Story Writing Award :-

1.Yashwantrao Chavan Sahitya Lekhan Spardhet

‘Bap’ Kathes pratham Purskar

2.’Dainik Gavkari’ Ayojit Rajyastariy Katha Lekhan

Spardhet ‘Med’ Kathes Pratham Purskar

3.Sakal Diwali Anka Sahitya Lekhan Spardhet ‘Bap’

Kathes pratham Purskar

One Act Play Award :-

1.Zee T.V.Marathi Ayojit Eekaknkika Spardhet

Raghu Gulve Arthath Bad Bad Bharud Ya

Ekaknkikesathi Sarvoutrkushat Lekhan Purskar

2.Saheba Karandak Ya Rajyastariy Ekaknkika

Spardhet ‘Adi’ Ya Ekaknkikesathi Sarvoutrkushat

Lekhan PrathamPurskar

Participation

1.E.T.V.Marathi varil Ghar Kavitanche Ya

Kavitanchya Maliket Two Apisod Made Sahbhag

2.Nagpur Durdarshan Var Megha Re Megha Ha

Kavitanvar Adharit Karyakram Prasarit

3.Sahavya Antar Rashtriy Mahostava Nimitta Sahitya

Acadami Ayojit ‘Shabdo Me Samai Duniya ‘ Ya

Delhi Yethe Zalelya Kavya Mahostavat Marathi Kavi

techa Pratinidhi Mhanun Nivad

4.Sahitya Acadami Ayojit ‘ Nai Phasal ‘ya

Kavyamahostavat Marathi Bhashecha Pratinidhi

Mhanun Nivad

Special Achievement :-

University Of Pune Chya Pratham Varsha Kala

Shakhechya Abhyaskramat Kavitecha Samavesh